+40 365 228 007

Evaluare de Risc la Securitatea Fizică

Întotdeauna există un pericol în umbră, gata să acționeze sau să se să se producă și care să provoace prejudicii. În orice moment trebuie să ştii care este şi cât este riscul, dacă acest risc nu este mai mare decât câştigul.

Ghid analiză de risc

Apasă aici.pdf

Evaluarea corectă a profilului tău de risc unic

Evaluarea riscurilor este pur și simplu un set de cele mai bune practici de securitate care vă va întări afacerea și modul de lucru

Știință
0%
Experiență
0%
Analiză
0%

Ce trebuie făcut pentru o analiză de risc?

În viaţa economico-financiară, riscul este o componentă a oricărei activităţi, regăsindu-se în agenda zilnică a managerilor companiilor. La nivelul unei organizații/ corporații/ firme, se pot întâlni o multitudine de riscuri ce pot afecta procesele în ansamblu, resursele umane și materiale, fizice, economice, tehnologice, organizaționale, de imagine, inclusiv clienții. Legea nr. 333/2003 (privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor) şi H.G. 301/2012 (pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 şi ale Instrucţiunilor MAI nr. 9/2013 – privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003) – prevăd ela­borarea obligatorie a Analizei de Risc la Securitate Fizică pentru adoptarea măsurilor de securitate pentru toate unităţile societăţilor comerciale (indiferent de natura capitalului social), dar şi a ministerelor şi altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, regiilor autonome şi societăţilor naţionale, institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare – care deţin bunuri sau valori sub orice formă.

Analiza de risc la securitatea fizică a punctului de lucru

Potrivit legii, Analiza de Risc la Securitatea Fizică constituie baza adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege, materializate în planul de pază, proiectul sistemului de securitate, precum şi alte măsuri necesare a asigura integritatea şi siguranţa activităţii şi a valorilor firmei sau instituţiei. Analiza de risc la Securitatea Fizică include elementele esențiale ale procesului de management al riscului (stabilite prin ISO 31000) și presupune un proces de identificare a riscurilor de securitate, determinarea amplitudinii riscurilor (intensitatea impactului și consecințele produse), precum şi identificarea zonelor cu risc mare şi care trebuiesc securizate și tratate în mod corespunzător (prin monitorizare și revizuire).

Raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică aferente obiectivului vizat conține următoarele livrabile: 

– Nominalizarea unităţii, obiectul de activitate al acesteia şi scopul evaluării; 

– Amplasarea geografică a unităţii, vecinătăţi, căi de acces, alţi factori externi cu impact asupra activităţii unităţii;

 – Cadrul organizaţional intern, politici şi responsabilităţi privind securitatea fizică a unităţii beneficiare; 

– Sursele de risc la securitatea fizică, zonele de impact, evenimentele produse şi cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluată, precum şi potenţialele consecinţe asupra persoanelor şi activităţii; 

– Analizarea riscurilor identificate; 

– Estimarea riscurilor la securitatea fizică; 

– Stabilirea cerinţelor, măsurilor şi mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmează a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic şi operaţional; 

– Concluziile raportului, în care se propun una sau mai multe opţiuni de tratare a riscurilor în vederea încadrării în domeniul acceptabil al riscului de securitate fizică, menţionând concret dimensionarea dispozitivului de pază, zonele sau punctele controlate prin mijloace electronice de supraveghere video, efracţie, control acces şi alarmare, elementele de protecţie mecanofizică, precum şi alte măsuri.

Grila de evaluare a nivelului de risc pentru obiectivul vizat se găsește pe pagina Poliției Române. 

 

Analiza de risc la Securitatea Fizică este importantă deoarece orice activitate economică se desfăşoară în condiţii de risc, aceste riscuri fiind mai mult sau mai puţin grave, mai mult sau mai puţin cunoscute. Astfel, înainte de a începe orice tip de activitate, se impune o identificare şi evaluare a riscurilor ce pot apărea, eliminarea sau reducerea lor pe cât posibil, acceptându-se doar acele riscuri care nu afectează decât în mică măsură activitatea firmei.

Close Menu